Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

DeMonstra
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
DeMonstra
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viadraia draia

June 25 2017

DeMonstra
Taste me. Drink my soul. Show me all the things that I shouldn't know.
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaoutkapa outkapa
DeMonstra
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
DeMonstra
1256 fcec 500
Reposted fromProfilschnitte Profilschnitte viairmelin irmelin
DeMonstra
2631 7b6c 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viacorvax corvax

July 01 2015

DeMonstra
5416 297e
Reposted fromyourtitle yourtitle viaOnly2you Only2you
DeMonstra
Reposted fromheima heima viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
DeMonstra
nie wiem nic
nie umiem żyć
— Andrzej Poniedzielski
Reposted frominpassing inpassing viaTakhisis Takhisis
DeMonstra
DeMonstra
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viaTakhisis Takhisis

June 28 2015

DeMonstra
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— poezja
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaOnly2you Only2you
DeMonstra

June 25 2015

DeMonstra
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viaschwarzerwolf schwarzerwolf
0795 2220

grimes

Reposted fromlafuene lafuene viafiolkowa fiolkowa
0660 0532
Reposted fromLittleJack LittleJack viaaniuszka aniuszka
DeMonstra
1830 d64d
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaaniuszka aniuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl