Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

DeMonstra
7028 0320 500
Reposted byMartwa13niva97xwyczesanagitaraxPicki91Cattedenpathinsidemysoul
DeMonstra
7027 f7b9 500
Reposted byatrantaedenpathxvcthcarmenluna
DeMonstra
7026 74dc 500
Reposted bycathilliumxvcthedenpathcarmenluna
DeMonstra
7025 62d3 500
DeMonstra
7023 f094 500
Reposted bycathillium cathillium
DeMonstra
7022 5cf7 500

March 19 2018

DeMonstra
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viachlodnawdowa chlodnawdowa
DeMonstra
DeMonstra
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
9230 5257
Reposted frommental-cat mental-cat viaOnly2you Only2you
DeMonstra
5835 5f55
9837 4dca
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaOnly2you Only2you
DeMonstra
3277 dded 500
Reposted fromhagis hagis viaOnly2you Only2you

January 12 2018

DeMonstra
Całe moje życie, to nic innego, jak oczekiwanie. Przez całe życie, prawdę mówiąc, czuję się jakbym nie robił nic innego, tylko tkwił na stacji kolejowej. I odnoszę wrażenie, że życie, które właśnie przeżywam, nie jest życiem... tylko długim oczekiwaniem... na coś rzeczywistego, coś istotnego!
— Ofiarowanie, Tarkovsky
Reposted fromelloko elloko viaOnly2you Only2you
DeMonstra
4458 7577 500
Reposted fromhagis hagis viaescape-artist escape-artist
DeMonstra
You can be anything you want to be Just turn yourself into anything you think that you could  ever be Be free with your tempo be free be free Surrender your ego be free be free to yourself
— F. Mercury/B.May/R. Taylor/J.Deacon
Reposted fromcorvax corvax
DeMonstra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl