Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

DeMonstra
1801 bf2d
Reposted fromnazarena nazarena viaaniuszka aniuszka
DeMonstra
DeMonstra
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaBalsamistka Balsamistka
DeMonstra
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
3932 d397 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
7087 a20b
Reposted fromflesz flesz viasopociak sopociak
4048 8d0d 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialiona liona
4035 3271 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy vialiona liona

June 23 2015

DeMonstra
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaaeris aeris
DeMonstra
DeMonstra
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
Reposted fromwerterowska werterowska viabelieve17 believe17
DeMonstra

June 20 2015

DeMonstra
3018 bbb4 500
DeMonstra
3017 b21f 500
Reposted byschwarzerwolfCeseline
DeMonstra
2980 df34 500
Reposted byjchigoschwarzerwolfTaihouEathorshillenyaamaniaraylamikrokosmos

June 01 2015

DeMonstra
9748 1471 500
Reposted fromqb qb viainsanedreamer insanedreamer
DeMonstra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl